AVG wet

Stichting The Power Run , verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website thepowerrun.nl ) van Stichting The Power Run . Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting The Power Run  gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Stichting The Power Run  is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

Stichting The Power Run  vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting The Power Run   uw persoonsgegevens?

Stichting The Power Run  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
het voeren van de donateursadministratie;
het sturen van een  promotie en marketingdoeleinden;
het bevragen van donateurs, vrijwilligers.
het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
Stichting The Power Run  verwerkt persoonsgegevens via onder andere contactformulieren, op de website  van Stichting The Power Run . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting The Power Run . Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting The Power Run  uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting The Power Run ?

Stichting The Power Run  verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit kunnen zijn:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
bankrekeningnummer (IBAN); (voor incasso)
telefoonnummer;
geboortedatum;
geslacht;
e-mailadres;
inschrijfformulieren.
Gifthistorie
Stichting The Power Run  verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Het kan ook voorkomen dat Stichting The Power Run  persoonsgegevens via derden ontvangt (in overeenstemming is met de wet).

 

Servicemails

Om online donaties te verwerken wordt naast de voornaam en achternaam ook het emailadres en banknummer vastgelegd in de database van thepowerrun. Indien u een machtiging afgeeft, ontvangt u een prenotificatie per email. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Daarnaast ontvangt u 3x per jaar een servicemail van ons over de ontwikkelingen die betrekking hebben op jouw donatie(s). V

Hoe zorgt Stichting The Power Run  voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting The Power Run  gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting The Power Run  neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting The Power Run  deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting The Power Run  kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting The Power Run  maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting The Power Run   kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting The Power Run  verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Stichting The Power Run  bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan Stichting The Power Run . Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting The Power Run  nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor Stichting The Power Run  maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting The Power Run
Ringlaan 254  6602EJ Wijchen
T.A.V. Frans van den Berg

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting The Power Run  passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Stichting The Power Run  neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde (social) media- en analysepartners.

Privacybeleid van derden

Op de website van Stichting The Power Run  kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting The Power Run  behorende, websites. Stichting The Power Run  kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Wijziging Privacy Statement

Stichting The Power Run  behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.  U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Stichting The Power Run  raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.